Кыр­гыз Рес­пуб­ли­ка­сы­нын Дин Иште­ри боюн­ча Мам­ле­кет­тик Комис­си­я­нын баш­чы­сы болуп, Акин Ток­та­ли­ев дайындалды.

Бул адам ама­нат­ка-кыя­нат жасабаган,акыретин ойло­гон адам.

Эн баш­кы­сы, мык­ты юрист! Мин деген адам­га жак­шы­лык жаса­ган, так­шал­ган, татык­туу кадр дайындалды.

Акин Усуб­а­ли­е­вич, куттуктайм!

0

Автор пуб­ли­ка­ции

не в сети 1 месяц

Садан­бе­ков Эркин

6,8
Ком­мен­та­рии: 0Пуб­ли­ка­ции: 105Реги­стра­ция: 30-11-2020